Polityka prywatnośći / RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w tego tytułu wynikają.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest firma Freney Przemysław Brożyna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Al. Armii Krajowej 220, zwanym w dalszej części dokumentu Firmą. Kontakt z administratorem  jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ado@freney.pl

 

Jakie dane przechowujemy?

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby kontaktowej
 • adres, numer telefonu, adres email
 • dane rejestrowe firmy (w tym adres siedziby firmy, numer NIP)
 • imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz telefony dodatkowych osób kontaktowych
 • oraz inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi

 

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi w naszej Firmie, oraz gdy kontaktowali się Państwo z nami w celu uzyskania informacji handlowej i marketingowej o oferowanych przez nas towarach i usługach, podczas innych kontaktów z naszą Firmą, oraz w celach rekrutacyjnych.

 

Jaki jest ogólny cel przetwarzania danych?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazane nam dobrowolnie. W niektórych przypadkach dobrowolne podanie nam danych osobowych może być konieczne do realizacji umowy sprzedaży. Niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może spowodować ograniczoną możliwość korzystania lub całkowity brak możliwości korzystania z naszych usług. Przekazane nam dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach:

 • Prowadzenia działalności handlowej
  Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji działalności obejmującej doradztwo, oferowanie, sprzedaż oraz dostawę produktów  (w szczególności wystawieniu ofert, faktur VAT oraz faktur pro-forma). Pozostawienie swoich danych umożliwia zamówienie produktów.
 • Cele informacyjne
  Państwa dane są przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane nam za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie www.freney.pl,  lub wiadomości email, a także w celu wysyłania powiadomień dotyczącej przebiegu realizacji zamówienia czy zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Cele marketingowe
  Państwa dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności wysyłkę wiadomości e-mail z informacjami handlowymi na temat produktów.
 • Rekrutacja
  Przeprowadzania przez nas procesu rekrutacji, w związku z przesłanym nam przez CV lub innymi dokumentami aplikacyjnymi
 • Podatki

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 • Reklamacje

Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia

 

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Wymagamy podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży i w związku z tym przesłać zakupiony towar na wskazany przez kupującego adres. Tym samym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do wysyłki zamówionych towarów, a w przypadku podmiotów gospodarczych danych firmy takich jak nazwa, adres, numer NIP, adres do wysyłki. Dodatkowo dla możliwości kontaktu i doręczenia przesyłki do kupującego wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. (w tym między innymi z uwagi na wymogi firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej)

 

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

1) prawo dostępu;

2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne –  podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Nasza Firma może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Jesteśmy również zobowiązani, udostępnić Państwa dane Biurom 

Rachunkowym, z którymi współpracujemy, dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez naszą Firmę?

Nasza Firma przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych lub do wycofania przez Państwa zgody.

 

Zmiany polityki prywatności:

Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie.

 

Bielsko-Biała 07 stycznia 2020 r.

The subscriber's email address.